• Road Work - Survey, Design, Construction and Maintenance

  • Road Work - Survey and Design

  • Road Work - Construction

  • Road Work - Maintenance eg. reconstruction, overlay etc.

Copyright 2020 - Road Work :Survey, Construction and Maintenance

          ในการคิดงานดิน  จะมีข้อมูลหลักอยู่  2  ส่วน  คือส่วนที่เป็นข้อมูลดินเดิมและส่วนที่เป็นข้อมูลรูปตัดขวาง (Typical  cross  section) โดยมีแนวคิดในการดำเนินการดังนี้

            1.  รูปแบบของรูปตัดตามขวาง (cross  section)  ของงานทางในทางทฤษฎี จะเกิดขึ้นได้หลายลักษณะด้วยกัน คือ

                        1.1.  Level  section  คือระดับพื้นดินเดิมทุกจุดมีระดับใกล้เคียงกันมากจนถือว่าระดับเท่ากัน

                        1.2.  Three  level  section  คือค่าระดับที่จุด Toe Slope ทั้งสอง และ center ไม่เท่ากัน

                        1.3.  Side  hill  section  รูปตัดรูปนี้มีทั้งเนื้อที่ดินตัดและดินถม การคำนวณจะต้องแยกกัน  รูปนี้จะเกิดขึ้นเมื่อแนวทางผ่านเข้าไปในภูเขา

                        1.4.  Irregular  section  หมายถึงรูป  cross  section ที่มีระดับพื้นดินเดิมไม่สม่ำเสมอ

                       

            2.  การคำนวณหาพื้นที่รูปตัดองถนน

                        2.1.  ถ้าเป็นพื้นที่ๆ  มีรูปร่าง และระดับสม่ำเสมอก็สามารถคำนวณได้โดยใช้หลักเรขาคณิตอย่างง่ายๆ เช่น คำนวณจากรูปสี่เหลี่ยมคางหมู หรือรูปสามเหลี่ยม

                        2.2.  ถ้าเป็นพื้นที่ๆ มีรูปร่างระดับไม่สม่ำเสมออาจคำนวณได้โดย

                                    ก.  ใช้  Plani meter ในการหาพื้นที่ตัด

                                    ข.  ใช้วิธี coordinate ในการหาพื้นที่หน้าตัด

            3.  การคำนวณปริมาตรของดิน

                        การหาปริมาตรของดินทำได้  2  วิธี

                        3.1.  วิธี Average End Area Formula

                        3.2.  วิธี Prismodal  Formula

                        ปริมาตรดินที่คิดโดยวิธี Average End Area Formula มักมีปริมาณที่มากกว่า การคิดปริมาตรดินโดยวิธี Prismodal Formula เล็กน้อย แม้ว่าวิธี Average  End  Area  Formula  จะมีความแม่นยำในการคิดปริมาตรดินน้อยกว่าวิธี Prismodal Formaula ก็ตาม  แต่ก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า วิธี Average End Area Formula  เป็นวิธีคิดปริมาณดินที่ได้มาตรฐาน (Standard earthwork formula) เพราะวิธีนี้มีวิธีคิดปริมาตรดินที่ไม่ยุ่งยาก                                                                                                                                                                                                                           

ข้อความ

พัฒนาโดย

นายปรีชา สมผุด

18/5 ม.1 ต. แหลมบัว

อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม  73120

http://www.facebook.com/RoadWorkAndGeotechnic