• Road Work - Survey, Design, Construction and Maintenance

  • Road Work - Survey and Design

  • Road Work - Construction

  • Road Work - Maintenance eg. reconstruction, overlay etc.

Copyright 2020 - Road Work :Survey, Construction and Maintenance

                            โปรแกรม Road Work เป็นโปรแกรมที่ทำงานภายใต้สภาวะแวดล้อม(Environment)ของระบบปฎิบัติการวินโดว์ ได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานบางส่วนในงานการก่อสร้างทางตามวิธีการก่อสร้างทางของกรมทางหลวง  มีความสามารถดังนี้

                                งานดิน(Earthwork) – คำนวณปริมาณงานดินทั้งดินตัดและดินถม

 earthwork

                                งานโค้งราบ(Horizontal Curve) – คำนวณพิกัดการวางโค้งและการยกโค้ง

HC Layout 

การวางโค้งราบ(Curve layout)

 HC Super

การยกโค้ง(Super elevation)

                                งานโค้งตั้ง(Vertical curve or Profile grade) – คำนวณพิกัดตำแหน่งของระดับหลังทางสำหรับการวางโค้งและและระดับหลังทางสำหรับงานก่อสร้าง(Profile grade)

                                งานเสริมผิว(Overlay) – คำนวณปริมาณแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ใช้ในงานเสริมผิว(Overlay) รวมทั้งสามารถใช้คิดปริมาณงานปรับระดับ(Leveling)

 งานเสริมผิว(Overlay)

 งานปรับระดับ(Leveling)

ข้อความ

พัฒนาโดย

นายปรีชา สมผุด

18/5 ม.1 ต. แหลมบัว

อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม  73120

http://www.facebook.com/RoadWorkAndGeotechnic